Home » Хичээл

Шалгалтын билет

Шалгалтын билет
Физикийн шалгалтандаа сайн бэлтгээрэй!
альберт эйнштейн, физик, великие люди

ïîäðîáíåå

Хичээл №1 [Photoshop, Pagemaker, Corel draw, web design]Хичээл №1 энэ хичээл маань дотроо PHOTOSHOP, РАGEMAKER, WEB DESIGN, COREL DRAW нарын хичээлыг багтаасан учир та бүхэн татаж аваарай
бага хэмжээтэй учир ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй.

ïîäðîáíåå